ויהי אור

קטעים נבחרים מספר הזוהר (שיר השירים)

אשריהם כל אלו העוסקים בתורה, ומסתכלים לדעת חכמת אדונם, והם יודעים ומסתכלים הסודות עליונים. כי כשהאדם יוצא מהעוה"ז, ועשה תשובה, ונשארו לו העבירות, רק המיתה מכפרת עליהן. ע"י המיתה מסתלקים ממנו כל הדינים שבעולם. ולא עוד, אלא שפותחים לו י"ג שערים מסודרות האפרסמון הטהור שהחכמה העליונה תלויה בהם. ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא חוקק אותו בבגד מלכות שכל הצורות חקוקות שם, והקדוש ברוך הוא משתעשע עמו בגן עדן, ומנחיל לו ב' עולמות את העוה"ז ואת העוה"ב. (זוהר חדש, 480, 481)

ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו.
כשברא הקב"ה העולם העליון, ז"א (זעיר אנפין) והעולם התחתון, המלכות, היו שניהם בצורה אחת, זה דומה לזה, כשרצה הקב"ה לברוא את האדם למטה, רצה לעשות אותו כעין שני עולמות, שתהיה צורתו דומה לב' העולמות, וכל הסודות שלמעלה ולמטה הכל הוא באדם. הגולגולת של הראש העומד על הגוף, הוא הגוף של  מעלה שמדרגותיו עומדות באיברים תחת הראש, חג"ת (חכמה  גבורה תפארת) הירכיים והרגליים, נה"י (נצח הוד יסוד) הכל במדרגות של מטה, כראוי לו להיות כעין שלמעלה, כל הצורות העליונות והתחתונות כולן חקק הקב"ה באדם, שיהיה אדם שלם בכל.
(זוהר חדש, 630, 631)

הגידה לי, הנשמה אומרת להקב"ה, אמור לי סודות החכמה העליונה, איך אתה רועה ומנהיג הכל בעולם העליון, למד אותי סודות החכמה, שלא ידעתי ולא למדתי עד הנה, כדי שלא אהיה הבושה בין אלו המדרגות העליונות שאני באה ביניהן, כי עד כאן לא הסתכלתי בהן. אם לא תדעי לך היפה בנשים, הקב"ה משיב לנשמה, אם את באת, ולא הסתכלת בחכמה מטרם שבאת לכאן, ואינך יודעת את סודות העולם העליון, צאי לך, אין את ראויה להיכנס לכאן בלי ידיעה. צאי לך בעקבי הצאן, שתתגלגלי פעם שניה לעולם, ותהיי יודעת בעקבי הצאן האלו, שהם בני אדם, שהאנשים דשים אותם בעקב, שמחזיקים אותם לשפלים, והם יודעים הסודות העליונים של אדונם, ובהם תדעי להסתכל ולדעת, שמהם תלמדי.
(זוהר חדש, 486, 485)